ՌՈՒՍ ՀԱՅ
Քո կոկորդը քո ուժն է
Krka, d. d.

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Գովազդի թույլտվություն՝ N ԴԳ-00081, տրված 30 հոկտեմբեր 2018թ